Ogólnopolski konkurs na najlepsze magisterskie prace dyplomowe

„Drewno w Architekturze”

 

 

REGULAMIN

Biuro Konkursu:
Politechnika Białostocka
Wydział Architektury
ul. Oskara Sosnowskiego 11, 15-893 Białystok
Tel. (48) 85 746 99 14
e-mail: wa.drewnowarch@pb.edu.pl

 

§ 1. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Politechnika Białostocka z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, NIP: 542-020-87-21. Czynnościami organizacyjnymi związanymi z konkursem zajmuje się Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

2. Współorganizatorami konkursu oraz fundatorami nagród są:

– Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543-02-00-465, KRS: 0000231271,

 – Danwood S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543-18-68-964, KRS: 0000515199.

3. Komitet organizacyjny konkursu składający się z komisarza i sekretarzy powoływany jest przez Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

4. Nagrody i wyróżnienia w konkursie „Drewno w Architekturze” są przyznawane corocznie za najlepsze magisterskie prace dyplomowe wykonane na kierunku Architektura w uczelni działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione nie wcześniej niż w styczniu 2013 roku.

5. Kryteria oceny prac obejmują jakość architektoniczną projektu oraz wykorzystanie w nim estetycznych bądź konstrukcyjnych walorów drewna, a także klarowny sposób przedstawienia rozwiązań.

6. Uczestnikiem konkursu zostanie osoba będąca autorem pracy, która nadeśle ją w określonym regulaminem terminie bez braków formalnych.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do konkursu przyjmowane są prace wraz z Kartą Zgłoszenia Uczestnictwa potwierdzoną przez autora pracy, promotora pracy i Dziekana Wydziału, na którym praca została wykonana (Karta Zgłoszenia Uczestnictwa zostanie przekazana przez Biuro Konkursu do dziekanatów Wydziałów prowadzących studia na kierunku Architektura lub jest dostępna na stronie internetowej konkursu www.drewnowarchitekturze.pl Autor pracy zobowiązany jest wyrazić zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy projektowej podczas wystawy konkursowej, a także możliwość jej reprodukcji i publikacji w wydawnictwie pokonkursowym i innych wydawnictwach, prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych, za pomocą dowolnej techniki, bez wynagrodzenia dla autora. Autor zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pod rygorem odrzucenia pracy z konkursu.

2. W terminie wyznaczonym przez organizatorów należy przekazać prace wraz z Kartą Zgłoszenia Uczestnictwa na adres: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej ul. Oskara Sosnowskiego 11, pok. 007 15-893 Białystok

3. Prace można składać osobiście lub przesyłać. Prace doręczone po upływie terminu wyznaczonego przez organizatorów nie zostaną dopuszczone do konkursu.

4. Na opakowaniu pracy (wymagana jest plastikowa teczka) należy umieścić hasło „Konkurs Drewno w Architekturze”, a także informacje: nazwa wydziału i uczelni, adres, telefon.

 

§ 3. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Termin nadsyłania prac: od 01.10.2018 do 22.10.2018.

2. Termin obrad Jury: od 23.10.2018 do 05.11.2018.

3. Termin ogłoszenia wyników, otwarcia wystawy pokonkursowej i odbioru nagród: od 06.11.2018 do 19.11.2018.

4. Termin odbioru prac: od 20.11.2018 do 04.12.2018

Szczegółowe terminy zostaną podane na stronie internetowej www.drewnowarchitekturze.pl

 

§ 4. ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ

1. Praca powinna zawierać:

– Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa potwierdzoną przez autora pracy, promotora pracy i Dziekana Wydziału prowadzącego studia na kierunku Architektura,

– plansze dyplomowe,

– pełny opis projektu dyplomowego.

2. Plansze powinny zawierać na odwrocie następujące informacje: nazwa uczelni i wydziału, tytuł projektu dyplomowego, datę obrony, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora z podaniem jego tytułu lub stopnia naukowego.

3. Uczestnicy zobowiązani są do przekazania organizatorowi konkursu pracy konkursowej w postaci zapisu elektronicznego na płycie CD (pliki w formacie: pdf, tiff, dwg, jpg) dołączonej do opisu projektu. Organizatorzy nie przyjmują modeli architektonicznych. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów cyfrowych. Organizatorzy przyjmują prace konkursowe tylko w opakowaniach zwrotnych (plastikowa teczka).

4. Prace nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do konkursu.

 

§ 5. JURY

1. Przewodniczącym Jury jest Dziekan Wydziału Architektury PB. W skład Jury wchodzą: Komisarz Konkursu, jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Unibep S.A. i jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Danwood S.A. oraz minimum 3 osoby powołane przez Dziekana Wydziału Architektury PB.

2. Sekretarze organizacyjni uczestniczą w pracach Jury bez prawa głosu.

3. Przewodniczący Jury powołuje Sędziego Referenta spośród członków Jury.

4. Komisarz Konkursu w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Architektury PB zwołuje posiedzenie Jury.

5. Do ważności obrad i uchwał Jury potrzebna jest obecność minimum 5 członków Jury w tym Przewodniczącego i Sędziego Referenta.

6. Jury podejmuje decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień po wysłuchaniu:

– opinii Sędziego Referenta, który przedstawia zgłoszone projekty,

– opinii członków Jury.

7. Jury ma prawo nie wybrać Zwycięzcy, jeśli żadna praca konkursowa nie będzie spełniała wymogów Konkursu albo kryteriów oceny wskazanych w § 1 pkt. 5 niniejszego Regulaminu.

8. Jury zatwierdza i podpisuje protokół z obrad konkursowych sporządzony przez Sekretarzy.

9. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§ 6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Z nadesłanych projektów Jury nagradza 3 prace oraz wyróżnia 2 prace. Autorzy i promotorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymują nagrody pieniężne.

2. W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody dla autorów prac:

– Pierwsza Nagroda – 8000 zł,

– Druga Nagroda – 6000 zł,

– Trzecia nagroda – 4000 zł,

– dwa równorzędne wyróżnienia – 2000 zł każde.

3. W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody dla promotorów nagrodzonych i wyróżnionych prac:

– Pierwsza Nagroda – 2000. zł,

– Druga Nagroda – 2000 zł,

– Trzecia nagroda – 2000 zł,

– dwa równorzędne wyróżnienia -1000 zł każde.

Suma nagród wynosi 30000 zł.

4. Podane kwoty nagród są kwotami brutto, od których organizator pobierze należny podatek.

5. Fundatorami nagród pieniężnych są przedsiębiorstwa Unibep S.A. i Danwood S.A.

 

§ 7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I OTWARCIE WYSTAWY

1. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej odbywa się na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej w terminie wyznaczonym przez Komisarza Konkursu zgodnie z § 3 p. 3. Termin ogłoszenia wyników zostaje przekazany uczestnikom konkursu poprzez macierzyste dziekanaty Wydziałów.

2. Na otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu zapraszani są wszyscy uczestnicy i promotorzy prac oraz członkowie Jury.

3. Uroczystemu wręczeniu nagród i wyróżnień towarzyszy wykład zaproszonego gościa.

4. Nagrodzone i wyróżnione prace oraz ewentualnie inne wybrane prace są publikowane w wydawnictwie pokonkursowym.

 

§ 8. ZWROT PRAC

1. Po zakończeniu wystawy, w terminie określonym Regulaminem prace należy odbierać w Biurze Konkursu na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej w pok. 007. Prace nieodebrane w terminie odsyłane będą na macierzyste Wydziały. Kosztami wysyłki obciążane są Wydziały kierujące prace do konkursu.